Dorine van Norren

Coordinator UNESCO en mensenrechten, Ministerie van OCW (detachering vanuit het ministerie van buitenlandse zaken). Zij houdt zich hier bezig met coordinatie van de Nederlandse inbreng op werelderfgoed, immaterieel erfgoed, diversiteit van culturele expressie, handel in cultuurgoederen, erfgoed in conflict, onderwater erfgoed, diverse onderwijs terreinen zoals duurzaamheidsonderwijs, laaggeletterdheid, burgerschap en anti-radicalisering en SDG4 alsmede inbreng op wetenschap en mensenrechten (vrijheid van expressie, meningsuiting en journalistiek). Zij houdt zich tevens bezig met rapportages in het kader van mensenrechten verdragen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Zij heeft een PhD in Duurzame Ontwikkelingsdoelen vanuit-niet westers perspectief (Ubuntu, Gross National Happiness en Buen Vivir) (2017).

Professionele achtergrond

Dorine van Norren heeft een master in Internationaal en Nederlands recht (1995) en promoveert op internationaal recht en ontwikkelingsstudies (2017). Zij studeerde rechten in Amsterdam en Kaapstad (Zuid Afrika) en een jaar Frans in Lyon (Frankrijk). Zij werkte als diplomaat in Sri Lanka (Colombo, 1998-2001) en Turkije (Ankara, 2001-2005) en bekleedde verschillende posities in het ministerie van buitenlandse zaken (Zuidelijk Afrika, Noord-Amerika, Europese Integratie). Zij was werkzaam voor de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV, 2009-2013), als secretaris van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking. Zij is momenteel gedetacheerd bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, als coordinator voor UNESCO. Haar proefschrift is getiteld: ‘Development as Service, a Happiness, Ubuntu and Buen Vivir interdisciplinary view of the Sustainable Development Goals’. Zij heeft verschillende opinie artikelen gepubliceerd voor OneWorld, The Broker, Atlantisch Perspectief, NRC, Trouw, De Helling en publiceerde wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingssamenwerking. Zij geeft regelmatig lezingen over het onderwerp van haar proefschrift.

Persoonlijk motto

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I’ll meet you there (Rumi).

Never, never, never give up (Churchill).

 

Cris Boonen

Cris Boonen werkt als adviseur strategie bij de Centrale Eenheid Strategie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Professionele achtergrond
Eerder werkte Cris als beleidsadviseur in het sociale domein. Ze bracht mensen van verschillende organisaties bij elkaar om nieuwe lijnen uit te zetten op beleidsterreinen variërend van asiel tot re-integratie en armoedebestrijding. Daarvoor promoveerde Cris op diplomatie bij (grens)conflicten aan de faculteit Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden, en werkte zij vrijwillig als juridisch adviseur bij Vluchtelingenwerk. Ze heeft een MSc. Global Governance and Diplomacy van University of Oxford en een BSc. Liberal Arts and Sciences van University College Roosevelt, en heeft als onderzoeks- en/of projectassistent bij organisaties als University of Oxford, het Europees Parlement en UNPO gewerkt.

Persoonlijk motto
“Voorwaarts en niet vergeten.”

Ewald Wermuth

Ewald Wermuth is directeur van de europese think and do tank ECDPM.  ECDPM verstrekt beleidsadviezen aan overheden en andere institutionele actoren met name op het terrein van EU-Afrika relaties. ECDPM richt zich met name op het creëren van kennis voor een coherent en inclusief ontwikkelingsbeleid.

Professionele achtergrond
Eerdere functies waren directeur International & Public Affairs van IDH the Sustainable Trade Initiative en permanent vertegenwoordiger bij de VN organisaties voor voedsel en landbouw (VOW, WFB en IFAD). Daarnaast heeft Ewald Wermuth diverse beleids- en  management functies vervult bij meerdere ministeries en ambassades. Hij heeft veel ervaring met het partnerships met het bedrijfsleven opgedaan als secretaris-directeur van het productschap MVO en bij IDH.

Persoonlijk motto
Policy matters!

Dick Koelega

Dick Koelega is filosoof en senior adviseur strategie bij het ministerie van Economische Zaken. Daar ondersteunt hij de leiding bij het ontwerpen van beleid dat via het brede terrein van het ministerie hopelijk effectief kan bijdragen aan een duurzaam goed bestaan voor mens, dier en natuur.

Professionele achtergrond
Dick studeerde religiewetenschappen aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Vrije Universiteit op een politiek filosofisch proefschrift met als titel: ‘Niet alles van waarde is vervangbaar’. Hij was lid van de jongerenafdeling van de Club van Rome en vervolgens als organisator en moderator betrokken bij een groot aantal multidisciplinaire studies en maatschappelijke debatten op het gebied van duurzaamheid (people, planet, profit). Ook was hij lid van de nationale Commissie Biotechnologie bij Dieren en de Dierexperimentencommissie van het Nederlands Kanker Instituut. Vanaf 2002 werkte Dick bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en thans EZ. Het streefbeeld dat hij daar uitdraagt is een overheid die actief deelneemt aan de creatieve inzet van burgers en bedrijven voor verduurzaming en daar zoveel mogelijk ruimte en steun aan geeft. Persoonlijk ziet de verduurzamingsopgave niet slagen zonder een brede herwaardering van de veelzijdige verwantschap en verbinding tussen alle levensvormen op onze planeet.

Persoonlijk motto
We are not living outside nature but inside the family of life.

Herman Bavinck

Herman Bavinck is programmadirecteur bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij richt zich primair op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hij is adviserend lid van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

Professionele achtergrond
Herman Bavinck studeerde Chemische Technologie (Queens University, Canada) en startte zijn loopbaan bij Shell als afvalwatertechnoloog. Daarna stapte hij over naar het ministerie van VROM, later Infrastructuur en Milieu. Hij heeft daar diverse (management) posities vervuld op milieugebied. Herman is tevens internationaal procesbegeleider en mediator. Hij heeft een fascinatie voor biomimicry en is verwachtingsvol over de bijdragen daarvan voor oplossing van de grote mondiale duurzaamheidsvraagstukken.

Persoonlijk motto
”Finding common grounds is far more effective than struggling for poor compromises.”

Hugo G. von Meijenfeldt

Hugo G. von Meijenfeldt is coördinator implementatie Global Goals bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij Consul-Generaal van Nederland in San Francisco. Hij is een milieujurist, manager en diplomaat op Europees en mondiaal niveau.

Professionele achtergrond
Hugo von Meijenfeldt bekleedde de functie van o.a. directeur Internationale Zaken bij het Ministerie van Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Daarvoor was hij voorzitter van de Milieucommissie beleid van de VN-ECE in Genève. Tot 2013 was hij directeur- generaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en speciale gezant voor klimaatverandering.

Persoonlijke motto
In the long history of species those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed, Darwin taught us. Humankind could achieve this as well, due to inspirational leadership towards sustainability.