Financial Systems

In 2010 hebben de Worldconnectors een speciale werkgroep Financial Systems opgezet om aanbevelingen te formuleren voor een meer uitgebreid en toekomstgericht handels- en risicomanagementbeleid voor de Nederlandse bankensector.

De werkgroep richtte zich op kwesties die tot dan toe weinig aandacht in het publieke debat over de hervorming van de financiële sector hadden gekregen: maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Hierbij erkenden de Worldconnectors dat Nederlandse banken belangrijke initiatieven op dit gebied hebben genomen, maar wezen zij erop dat de crisis van het vertrouwen in de bankensector, evenals de noodzaak om publieke goederen en de rol van het bedrijfsleven hierin aan te pakken, meer prioriteit en urgentie vereisen.

De financiële crisis, die in de Verenigde Staten begon en zich vervolgens naar Europa uitbreidde, is in de tussentijd een wereldwijde probleem geworden. Voor een groot gedeelte was de crisis het gevolg van slecht gereguleerde financiële markten in ontwikkelde landen die resulteerden in risicovolle en complexe financiële producten. Dit leidde tot scheve financiële stromen en creëerde niet-duurzame mondiale onevenwichtigheden. Met een kelderende wereldhandel en sterk afnemende industriële productie, heeft de economische crisis ook ontwikkelingslanden getroffen door middel van teruglopende handel, particuliere geldstromen en privé overboekingen. Aangezien de bankensector een belangrijke rol in de verergering van de financiële crisis heeft gespeeld, zijn de Worldconnectors van mening dat de banken hun beleid ethischer en duurzamer moeten maken.

In januari 2010 heeft de werkgroep een ontmoeting met de ‘Commissie de Wit’ gehad. Deze commissie werd door de Nederlandse overheid geïnstalleerd om de onderliggende oorzaken van de financiële crisis en de noodzaak tot hervormen van het Nederlandse financiële systeem te onderzoeken. Tijdens deze besloten vergadering gaven de Worldconnectors aan dat er niet genoeg aandacht wordt besteed aan vraagstukken met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast hebben zij aanbevelingen voor specifieke hervormingen in de bankensector geleverd die goed door de commissie werden ontvangen.

Hieronder kunt u de Worldconnectors verklaring lezen die is geproduceerd door de leden van de werkgroep.

Worldconnectors Statement: Financial Systems (NL)