I Respect en zorg voor alle levensvormen

1
Respect en zorg voor alle levensvormen
  1. Erken dat alle wezens van elkaar afhankelijk zijn en dat iedere levensvorm waarde heeft, ongeacht diens waarde voor de mens.
  2. Bekrachtig uw vertrouwen in de intrinsieke waardigheid van alle mensen en in het intellectuele, artistieke, ethische en spirituele potentieel van de mensheid.
2
Draag zorg voor alle levensvormen, met begrip, compassie en liefde.
  1. Accepteer dat met het recht natuurlijke hulpbronnen te bezitten, te beheren en te gebruiken ook de plicht komt schade aan het milieu te voorkomen en de rechten van mensen te beschermen.
  2. Bekrachtig dat met verdergaande vrijheid, kennis en macht ook verdergaande verantwoordelijkheid komt om het gemeenschappelijk goed te bevorderen.
3
Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan deelnemen, en die duurzaam en vreedzaam zijn.
  1. Zorg ervoor dat gemeenschappen op alle niveaus de mensenrechten en fundamentele vrijheden veilig stellen en iedereen de gelegenheid bieden zijn of haar volledige potentieel te realiseren.
  2. Bevorder sociale en economische rechtvaardigheid, opdat iedereen in staat is een gegarandeerd en zinvol bestaan te bereiken dat ecologisch verantwoord is.
4
Stel de rijke schatten en de schoonheid van de Aarde veilig voor de huidige en toekomstige generaties.
  1. Erken dat de handelingsvrijheid van iedere generatie wordt beperkt door de behoeften van toekomstige generaties.
  2. Draag waarden, tradities en instituten die het langdurige floreren van de menselijke en ecologische gemeenschappen op Aarde ondersteunen, over aan toekomstige generaties.

Ga door naar de andere pijlers

Het Earth Charter

Lees Het Earth Charter in zijn geheel, of klik op één van de kaarten voor meer informatie

Het Earth Charter (Handvest van de Aarde) biedt een nieuw besef van onderlinge verbondenheid voor het welzijn van mensen, de grotere levensgemeenschap en toekomstige generaties.

P
Preambule
I
Respect en zorg voor alle levensvormen
II
Ecologische integriteit
III
Sociale en economische rechtvaardigheid
IV
Democratie, geweldloosheid en vrede
W
De weg vooruit