Over Ons

Sinds de lancering van het Earth Charter op 29 juni 2000 in het Vredespaleis, is het Earth Charter in Nederland voor velen een leidraad en inspiratiebron gebleken in beleid én dagelijkse praktijk.

Aanvankelijk als programma binnen NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) en tussen 2013 tot augustus 2019 ondergebracht bij de Iona Stichting, was Earth Charter Nederland enkele jaren een zelfstandige organisatie met met als juridische en bestuurlijke basis Stichting SBI-Earth Charter Nederland. De nieuwste ontwikkeling is dat Earth Charter Nederland samengaat met de Worldconnectors. Beide netwerken delen het Earth Charter als inspiratiebron.

In juni 2020, ter voorbereiding van de viering van 20 jaar Earth Charter, stelden we een manifest op met als titel We ontdekken dat wij achter het stuur van ruimteschip Aarde zitten. Zullen we de handleiding lezen? 

Met het manifest werd de urgentie bekrachtigd die het Earth Charter als document en beweging na tientallen jaren nog altijd heeft, en is het Earth Charter in context van de actualiteit anno nu geplaatst.

De naam van de nieuwe fusieorganisatie is ‘Worldconnectors, Affiliate van Earth Charter International’. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de organisatie zich onderdeel weet van de mondiale Earth Charter beweging, Earth Charter International.

Dit komt o.a. tot uitdrukking in nauwe samenwerking met het secretariaat en mondiale bestuur van Earth Charter International (ECI), en in gezamenlijke activiteiten met andere Affiliates in Europa.

De Worldconnectors en Earth Charter Vrienden vormen voortaan één netwerk.

Missie en Visie

Het Earth Charter is een document met zestien principes die een wereldwijde beweging inspireren voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Het resultaat van een decennium lange wereldwijde dialoog over gedeelde waarden. Het Earth Charter biedt een nieuw besef van onderlinge verbondenheid voor het welzijn van mensen, de grotere levensgemeenschap en toekomstige generaties.

Het Earth Charter is een ‘soft law’ document, dat vanuit een integrale visie op de Aarde een ethisch raamwerk biedt met als doel de mondialiserende wereld van een wegwijzer te voorzien. Gecreëerd door vooruitziende leiders, gelanceerd in het jaar 2000, nodigen we de leiders van vandaag uit om het Earth Charter te gebruiken als referentie voor besluitvorming en planning.

Bovendien, als je het Earth Charter integreert in je eigen leven en het toepast in je bedrijf, school of gemeenschap, zet je bewustzijn om in actie voor het floreren van al het leven op Aarde.

Doelstelling van de Stichting is de spirituele en maatschappelijke betekenis van het Earth Charter (Handvest van de Aarde) in Nederland verder ontwikkelen en actief uitdragen als inspiratiebron voor duurzaam handelen van mensen, organisaties en instellingen en het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

SAMENWERKING

Het Earth Charter is niet alleen een document, maar ook een internationaal initiatief met vertegenwoordigers (‘Affiliates’) in alle delen van de wereld. Het secretariaat van Earth Charter Internationaal is gevestigd in Costa Rica in het Earth Charter Education Centre op de campus van de University of Peace in San José.

Sinds de lancering van het Earth Charter op de historische datum van 29 juni 2000 is er ook in Nederland een Affiliate. Tot 2012 trad NCDO (Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en Internationale Samenwerking) op als Affiliate. NCDO werd geconfronteerd met afbouw van de organisatie, en zag zichzelf genoodzaakt de functie van Earth Charter International Affiliate over te dragen. In de periode 2013 tot juli 2019 waren er drie partijen die de functie in samenwerking op zich namen: Earth Charter Vrienden (ondergebracht bij de Iona Stichting), UPeace Centre The Hague en InnerSense. Op 18 juli 2019 is Stichting SBI – Earth Charter Nederland opgericht, op initiatief van een aantal Earth Charter Vrienden en als thuisbasis Stichting SBI – Landgoed Zonheuvel in Doorn. De Stichting is momenteel als enige Earth Charter International Affiliate.

Op basis van het Earth Charter als gezamenlijk ethisch kader faciliteert de Stichting het netwerk van Earth Charter Vrienden in Nederland. De Vrienden brengen het Earth Charter tot leven in de eigen sfeer van invloed en inspireren elkaar. Dit gebeurt met behulp van online communicatie, dialoog en netwerkbijeenkomsten, met het oog op het versterken van ieders inzet en het vinden van synergie. Bovendien draagt de Stichting bij aan een aantal activiteiten van Vrienden en partners. De initiatiefkracht ligt daarbij vooral bij de Vrienden en samenwerkingspartners. De Stichting kan een verschil maken als verbindend platform en vanuit de holistische visie van het Earth Charter.

Belangrijke samenwerkingspartners zijn:

  • Stichting SBI en de organisaties aangesloten bij Campus Landgoed Zonheuvel;
  • Vereniging Worldconnectors,
  • Iona Stichting,
  • Club van Rome Nederland en
  • organisaties waaraan de Vrienden direct verbonden zijn, onder wie VHG, Down to Earth Collective en Het Veerhuis.

Bestuur en Team  

Jan Pronk is voorzitter van het bestuur van Stichting SBI-Earth Charter Nederland. Jan-Willem van den Braak is penningmeester binnen het bestuur en de algemene leden zijn: Ignaz Anderson, Bart Kuil en Teresa Fogelberg.

Het team van Earth Charter Nederland wordt gevormd door Alide Roerink, Wim Oolbekkink en Sherlien Sanches.

ANBI 

De Stichting SBI – Earth Charter Nederland geniet de ANBI status. Met het oog daarop zijn de volgende gegevens van belang:

KvK: 75406721 | RSIN: 860271158 | Rekeningnr: NL44TRIO0320046478

Locatie: Landgoed Zonheuvel |  Amersfoortseweg 98 | 3941 EP Doorn

Contact: Email: [email protected]

Financieel beleid

De boekjaren lopen van 1 augustus tot 1 augustus. De Stichting is in deze fase grotendeels afhankelijk van bijdragen van Earth Charter Vrienden en van betrokken partners en sponsoren.

Een verbintenis als Earth Charter Vriend komt jaarlijks tot stand d.m.v. een afspraak over de te leveren financiële en/of ‘in kind’ bijdrage, op persoonlijke titel of vanuit de aangesloten organisatie. Het gaat niet om een formele lidmaatschapsbijdrage maar om een jaarlijkse bekrachtiging van de verbintenis aan de Earth Charter missie, waarmee tevens de activiteiten van Earth Charter Nederland mogelijk worden maakt.

Bij het verzoek om een financiële bijdrage wordt rekening gehouden met draagkracht, als volgt:

€ 0  voor degenen die door omstandigheden niet financieel kunnen bijdragen en daarover contact hebben opgenomen;

€ 20 per jaar voor studerenden;

€ 10 per maand (€ 120 per jaar) voor ‘lagere’ inkomensgroep;

€ 20 per maand (€ 240 per jaar) voor ‘midden’ inkomensgroep;

€ 500 voor hogere inkomensgroep en degenen die via de organisatie bijdragen.

Een deel van de inkomsten wordt als contributie afgestaan aan de moederorganisatie, Earth Charter International (ECI, Costa Rica). Beoogde inkomsten uit de organisatie van Earth Charter Day en andere fysieke bijeenkomsten zullen voorlopig uitblijven vanwege de corona-crisis.

Stichting SBI – Earth Charter NL heeft in haar eerste jaar 2019-2020 enkele fondsen en sponsoren benaderd, maar nog niet op systematische wijze. Er zijn bijdragen geleverd door de Iona Stichting en door VNO – NCW. Na het eerste jaar van oprichting en inrichting van de organisatie, is het prioriteit een strategie voor fondsenwerving op te stellen en uit te gaan voeren.

De middelen die van Earth Charter Vrienden en enkele verbonden organisaties zijn verkregen, blijken vooralsnog niet toereikend om het programma van activiteiten op te schalen. De bijdrage die Stichting SBI levert en voor drie jaar heeft toegezegd is van groot belang voor de verdere opbouw en continuïteit van de organisatie. In 2021 zal moeten blijken of er voldoende basis is voor de toekomst. Mocht dit onvoldoende zijn, dan volgt een jaar van afbouw. Mocht het voldoende zijn, dan zal consolidering van de werkwijze met behulp van fondsenwerving worden ingezet.

Arbeidsrelaties: De coördinator is in dienst van de Stichting voor 12 uur per week. Daarnaast werken er 2 coördinatoren voor de Stichting op freelance basis.

Ondanks het feit dat er beperkt budget is, en daarmee ook de capaciteit in de organisatie begrensd, wordt er goede voortgang geboekt bij de realisatie van de doelstelling. Dit dankzij de ‘netwerkmethode’ en het voortdurend streven naar synergie en aansluiting bij de initiatiefkracht van de Vrienden en partners. Zo is het mogelijk gebleken het Earth Charter tegen bescheiden kosten en dankzij de grote inzet en betrokkenheid van team en bestuur aandacht te geven en in te brengen in beeldbepalende en impactvolle activiteiten. De middelen worden vooral besteed aan communicatie activiteiten, bijeenkomsten en de bemensing van het team. Het team dat als een spin in het web van het Earth Charter netwerk optreedt. Steeds meer mensen weten het Earth Charter te vinden.

De Jaarrekening over de periode augustus 2019 – 2020 van Stichting SBI – Earth Charter Nederland treft u hier aan.

De Jaarrekening over de periode augustus 2020 – 2021 van de stichting treft u Jaarrekening 2020-2021 St SBI EC NL ter publicatie aan.

De Jaarrekening over de periode augustus 2021 tot maart 2022 treft u Jaarrekening 2021-2022 St SBI EC NL Bestuursverslag voor publicatieaan.