Principe IV: Verleg je blik naar morgen

[one_half]

ECV_illustraties-featured_principe4-morgen1

[/one_half]

[one_half_last]

Principe IV van het Earth Charter luidt als volgt:

4. Stel de rijke schatten en de schoonheid van de Aarde veilig voor de huidige en toekomstige generaties.
a. Erken dat de handelingsvrijheid van iedere generatie wordt beperkt door de behoeften van toekomstige generaties.
b. Draag waarden, tradities en instituten die het langdurige floreren van de menselijke en ecologische gemeenschappen op Aarde ondersteunen, over aan toekomstige generaties.

[/one_half_last].

Earth Charter Vrienden die deze principes omzetten in concrete actie zijn o.a. de leden van de Werkgroep Lab voor Toekomstige Generaties: Jan van de Venis, Tineke Lambooy, Lynn Zebeda, Miranda Willems, Eva Helmond, Marga Boneschansker en Alide Roerink. Het Lab voor Toekomstige Generaties is een samenwerkingsproject met de Worldconnectors.

Principe V: Herstel de balans in de natuur

[one_third]
ECV_illustraties-groot_principe5-balans1

[/one_third]

[two_third_last]
Principe V van het Earth Charter luidt als volgt:

5. Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op Aarde, met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die het leven in stand houden.
a. Neem op alle niveaus plannen en verordeningen aan voor duurzame ontwikkeling waardoor bescherming en herstel van het milieu een integraal onderdeel worden van alle ontwikkelingsinitiatieven.
b. Zorg voor levensvatbare natuur- en biosfeerreserves, inclusief wildernis en maritieme gebieden, en waarborg die ook, opdat zij bescherming geven aan de systemen die het leven op Aarde in stand houden en de biodiversiteit en ons natuurlijke erfgoed bewaren.
c. Bevorder het herstel van bedreigde soorten en ecosystemen.
d. Houd exoten of genetisch gemanipuleerde organismen die schadelijk zijn voor de inheemse soorten en het milieu onder controle en verwijder ze, en voorkom de introductie van dergelijke schadelijke organismen.
e. Beheer het gebruik van vernieuwbare hulpbronnen zoals water, bodem, bosproducten en het leven in zee, zodanig dat de regeneratiesnelheid niet wordt overschreden en de gezondheid van ecosystemen beschermd wordt.
f. Beheer de winning en het gebruik van niet vernieuwbare hulpbronnen zoals delfstoffen en fossiele brandstoffen zodanig dat de vermindering minimaal is en er geen ernstige milieuschade resulteert.

[/two_third_last].

Earth Charter Vrienden die deze principes omzetten in concrete actie zijn o.a. Willem Ferwarda met Commonland, Li An Phoa met Drinkable Rivers en Egbert Roozen.

Principe XI: Respecteer de gelijkheid van vrouwen en mannen

[one_third]

ECV_illustraties-featured_principe11-gelijkheid

[/one_third]

[two_third_last]

Principe XI van het Earth Charter luidt als volgt:

11. Bevestig dat gelijkheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen de eerste vereisten zijn voor duurzame ontwikkeling en zorg voor universele toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en economische kansen.
a. Verzeker de mensenrechten van vrouwen en meisjes en maak een eind aan alle vormen van geweld tegen hen.
b. Bevorder de actieve deelname van vrouwen aan alle aspecten van het economische, politieke, burgerlijke, sociale en culturele leven als volwaardige en gelijkwaardige partners, besluitvormers, leiders en begunstigden.
c. Maak gezinnen sterker en verzeker de veiligheid en liefhebbende verzorging van alle familieleden.

[/two_third_last]

.

Principe XVI: Wees tolerant en vreedzaam

[one_third]

16-wees-tolerant-en-vreedzaam-large

[/one_third]

[two_third_last]

Principe XVI van het Earth Charter luidt als volgt:

16. Bevorder een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede.
a. Stimuleer en steun wederzijds begrip, solidariteit en samenwerking
tussen alle volkeren, en binnen en tussen landen.
b. Implementeer veelomvattende strategieën ter voorkoming van gewelddadige conflicten en hanteer samenwerkende oplossingsmethoden om milieuconflicten en andere geschillen hanteerbaar te maken en op te lossen.
c. Demilitariseer nationale veiligheidssystemen tot het niveau van een niet provocerende staat van verdediging, en geef militaire hulpmiddelen een vreedzame toepassing, ecologisch herstel inbegrepen.
d. Vernietig nucleaire, biologische en giftige wapens en andere massavernietigingswapens.
e. Zorg ervoor dat het gebruik van de dampkring en de kosmische ruimte steun geeft aan milieubescherming en vrede.
f. Erken dat vrede het geheel is dat wordt gecreëerd door de juiste relaties met jezelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de Aarde en het grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.

[/two_third_last]

.

Principe VIII: Leer over duurzaamheid en pas die kennis toe

[one_third]

ECV_illustraties-groot_principe8-leren

[/one_third]

[two_third_last]

Principe VIII van het Earth Charter luidt als volgt:

8. Bevorder de studie van ecologische duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling en brede toepassing van de verworven kennis.
a. Geef steun aan internationale wetenschappelijke en technische samenwerking over duurzaamheid, met speciale aandacht voor de behoeften van ontwikkelingslanden.
b. Erken en bescherm het bestaan van de traditionele kennis en spirituele wijsheid in alle culturen, die bijdragen tot milieubescherming en het welzijn van de mens.
c. Garandeer dat informatie van essentieel belang voor de menselijke gezondheid en milieubescherming, inclusief genetische informatie, beschikbaar blijft in het publieke domein.

[/two_third_last]

 .

Principe XII: Kom op voor minderheden

[one_third]

ECV_illustraties-groot_principe12-minderheden

[/one_third]

[two_third_last]

Principe XII van het Earth Charter luidt als volgt:

12. Houd het recht hoog van allen, zonder discriminatie, op een normale en sociale omgeving die steun geeft aan menselijke waardigheid, lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn, met speciale aandacht voor de rechten van inheemse volkeren en minderheden.
a. Maak een eind aan alle vormen van discriminatie, zoals die gebaseerd op ras, kleur, sekse, seksuele geaardheid, godsdienst, taal en nationale, etnische of sociale herkomst.
b. Bekrachtig het recht van inheemse volkeren op hun spiritualiteit, kennis, land en hulpbronnen en op hun daaruit voortvloeiende praktijk van duurzaam levensonderhoud.
c. Respecteer en steun de jongeren in onze gemeenschappen, stel hen in staat hun wezenlijke rol bij het ontwikkelen van duurzame samenlevingen te vervullen.
d. Bescherm en herstel bijzondere plaatsen met een culturele en spirituele betekenis.

[/two_third_last]

 .

Principe X: Stel mens en milieu centraal

[one_half]
ECV_illustraties-groot_principe10-mensmilieu

[/one_half]

[one_half_last]

Principe X van het Earth Charter luidt als volgt:

10. Zorg ervoor dat economische activiteiten en instellingen op ieder niveau op rechtvaardige en duurzame wijze menselijke ontwikkeling bevorderen.
a. Bevorder de rechtvaardige verdeling van rijkdom binnen en tussen landen.
b. Vergroot de intellectuele, financiële, technische en sociale hulpbronnen van de ontwikkelingslanden, en bevrijd hen van de drukkende last van internationale schulden.
c. Zorg ervoor dat alle handel het gebruik van duurzame hulpbronnen, milieubescherming en vooruitstrevende arbeidsnormen steunt.
d. Verlang van multinationale ondernemingen en internationale financiële organisaties dat zij transparant in het publieke belang handelen, en houd hen verantwoordelijk voor de consequenties van hun activiteiten.

[/one_half_last]

 .

Principe 1: Respecteer de waarde van al het leven

 

[one_half]

[/one_half]

[one_half_last]

Principe I van het Earth Charter luidt als volgt:

1. Respecteer de Aarde en het leven in al zijn verscheidenheid.
a. Erken dat alle wezens van elkaar afhankelijk zijn en dat iedere levensvorm waarde heeft, ongeacht diens waarde voor de mens.
b. Bekrachtig uw vertrouwen in de intrinsieke waardigheid van alle mensen en in het intellectuele, artistieke, ethische en spirituele potentieel van de mensheid.

Hoe dit principe in de praktijk vormkrijgt? Lees eens deze blog of kijk eens naar dit inspirerende filmpje.

[/one_half_last]

.

Principe II: Draag zorg voor je omgeving

[one_half]

ECV_illustraties-groot_principe2-zorg2

 

[/one_half]

[one_half_last]

Principe II van het Earth Charter luidt als volgt:

2. Draag zorg voor alle levensvormen, met begrip, compassie en liefde.
a. Accepteer dat mét het recht natuurlijke hulpbronnen te bezitten, te beheren en te gebruiken ook de plicht komt schade aan het milieu te voorkomen en de rechten van mensen te beschermen.
b. Bekrachtig dat mét verdergaande vrijheid, kennis en macht ook verdergaande verantwoordelijkheid komt om het gemeenschappelijk goed te bevorderen.

[/one_half_last].

Principe III: Sta open voor alle geluiden in de samenleving

[one_half]

ECV_illustraties-groot_principe3-open1

[/one_half]

[one_half_last]

Principe III van het Earth Charter luidt als volgt:

3. Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan deelnemen, en die duurzaam en vreedzaam zijn.
a. Zorg ervoor dat gemeenschappen op alle niveaus de mensenrechten en fundamentele vrijheden veilig stellen en iedereen de gelegenheid bieden zijn of haar volledige potentieel te realiseren.
b. Bevorder sociale en economische rechtvaardigheid, opdat iedereen in staat is een gegarandeerd en zinvol bestaan te bereiken dat ecologisch verantwoord is.

[/one_half_last]

 .