ANBI gegevens
Om de ANBI status te verkrijgen moet een organisatie vanaf 1 januari 2014 haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. Hiermee overeenstemmend publiceren wij hier de vereiste informatie of verwijzingen naar de plaats op de website waar deze informatie staat.

  • Naam instelling: Vereniging Worldconnectors
  • KvK-nummer: 61756857
  • RSIN: 854475096
  • Contact gegevens instelling: De contactgegevens van de Vereniging zijn hier te vinden
  • Bestuurssamenstelling: Informatie over de bestuurssamenstelling is hier te vinden
  • Statuten: De statuten kunnen hier worden gevonden
  • Jaarverslag: Ons jaarverslag over 2023 is hier te lezen.
  • Beleidsplan: Ons beleidsplan is toeligelicht in de vorm van ons Meerjarenplan 2023-2025

Doelstelling
De Worldconnectors vormen een netwerk van opinieleiders uit de politiek, media, overheid, wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, inclusief jongeren en spirituele leiders, die vanuit deze verschillende perspectieven nieuwe strategieën voor en visies op internationale vraagstukken ontwikkelen. De Worldconnectors streven naar een open, tolerant, optimistisch en proactief Nederland dat zich als een mondiale speler opstelt, in al haar diversiteit. Gezamenlijk komen zij daardoor tot nieuwe visies en uitvoerbare initiatieven die oplossing bieden voor internationale problematiek. Het Worldconnectors netwerk wordt ingezet om verschillende spelers in de Nederlandse maatschappij te informeren en te betrekken in het opzetten van impactvolle projecten. De visie en het werk van de Worldconnectors zijn gebaseerd op de VN Millenniumverklaring – de grondslag voor de Millennium Development Goals (2000) en de Global Goals (2015) – en het Earth Charter.

Activiteiten

Round Tables
Het hart van het netwerk wordt gevormd door ontmoetingen en de uitwisseling van ideeën met collega-Worldconnectors. Dat kan via de Ronde Tafel of Round Table-bijeenkomsten (ongeveer vier per jaar), die door het bestuur en de coördinator worden geïnitieerd en waarin de leden op de hoogte worden gehouden van de diverse activiteiten. Daarnaast kunnen additionele bijeenkomsten, op initiatief van de leden,  worden georganiseerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, om een bijdrage te leveren aan de ambities van Worldconnectors.

Werkgroepen
Op initiatief van individuele leden kunnen thematische werkgroepen in het leven worden geroepen. De werkgroep bepaalt hoe aan een thema invulling wordt gegeven. Leden van de werkgroepen komen met regelmaat bijeen om de voortgang van activiteiten te bespreken. Vanuit  werkgroepen zijn vernieuwende initiatieven en organisaties opgezet die zich al dan niet zelfstandig door hebben ontwikkeld.  Te denken valt aan True Price, de 1% Club en SDG Charter. Voor een actueel overzicht van onze werkgroepen verwijzen wij u graag naar onze pagina hierover.

Dis op Dinsdag
De Dis op Dinsdag is een bijeenkomst waarbij een zeer kleine groep mensen, onder het genot van een goede maaltijd en geïnspireerd door enkele (externe) inleiders, met elkaar de discussie aangaan over een actueel onderwerp. Het onderwerp wordt aangedragen door de leden zelf en de bijeenkomst vindt plaats bij een van de leden thuis. De deelnemers dragen de kosten. Een Dis op Dinsdag kan aanzet zijn voor een nieuwe werkgroep, maar dat hoeft niet.

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding of vacatiegelden. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De Worldconnectors worden ondersteund door een zeer kleine, maar slagvaardige staf, bestaande uit een coördinator met een of enkel stagiairs en/of vrijwilligers. Er is geen CAO van toepassing. Alle financiële middelen (100%) geschonken aan de Vereniging Worldconnectors worden gebruikt voor de kerntaken. De Vereniging streeft niet naar winst en er worden geen kosten gemaakt voor fondsenwerving. De fondsenwerving die plaatsvindt wordt door bestuursleden in hun vrije tijd uitgevoerd. Momenteel wordt er geen geld besteed aan financiële diensten door derde partijen.

Financiële verantwoording

De Vereniging Worldconnectors heeft geen winstoogmerk en is financieel volledig zelfstandig. Bovendien kwamen alle inkomsten in 2023 volledig ten goede aan de activiteiten die zijn gericht op het doel van de Vereniging Worldconnectors. In 2023 genereerde Worldconnectors € 38.577 aan inkomsten via ledencontributies en €45.000 werd ontvangen van NCDO als schenking ter ondersteuning van het secretariaat en versteviging van het ecosysteem. Daarnaast waren de uitgaven van de vereniging in 2023 € 87.037,43. Het overgrote deel hiervan werd besteed aan vergoedingen voor de coördinatoren en de stagiair(e)s De overige uitgaven werden besteed aan kantoorkosten en voor de organisatie van de Round Tables en andere activiteiten. De vereniging sloot 2023 derhalve af met een positief saldo van € 49.266,95.

Hoe kunt u ons steunen?
De Vereniging Worldconnectors wordt in belangrijke mate gefinancierd door haar leden of door bijdragen van de organisaties waaraan onze leden zijn verbonden. Deze contributies maken het mogelijk om een klein bureau overeind te houden, wat zorgdraagt voor continuïteit. Extra giften zijn zeer welkom en maken het bijvoorbeeld mogelijk om meer activiteiten op het gebied van communicatie te realiseren. Binnen de werkgroepen van de Worldconnectors worden met regelmaat projecten georganiseerd, doorgaans in samenwerking met uiteenlopende partners. Daarbij worden de kosten gedeeld. Ook voor deze projecten zijn extra giften zeer welkom.

Mocht u willen bijdragen (financieel of ‘in kind’) aan de Vereniging of aan specifieke projecten van de Worldconnectors, dan kunt u contact opnemen met Coördinator Janneke Bosman.