Veronique Swinkels: Hoe maken we van Global Goals ook Local Goals?

Deze blog verscheen eerder op www.doorvriendschapsterker.nl

Dit jaar stelden de Verenigde Naties nieuwe Sustainable Development Goals op. Het grootste verschil tussen de oude millenniumdoelen en de nieuwe doelen is dat deze laatste nu voor alle landen gelden. Het gaat dus niet langer om doelen die in arme landen moeten worden gerealiseerd door financiering van de rijkere landen. Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling worden in elkaar geschoven. De bekende pijlers van duurzame ontwikkeling; people, planet en profit, worden aangevuld met de dimensies veiligheid en rechtsorde.

Ook nationaal en lokaal richtinggevend
De 17 mondiale doelstellingen van de Verenigde Naties lijken abstract maar dat zijn ze niet. Ze gaan heel concreet over onze lucht, vuur, aarde en water. Ze moeten zorgen voor wereldwijde prioriteiten maar zijn ook op nationaal en lokaal niveau richtinggevend. Ook Nederland wordt opgeroepen om actief in te zetten op het tegengaan van voedselverspilling, bevorderen van duurzaam inkoopbeleid, verminderen vervuilingsimpact van steden, duurzame energie, bescherming van biodiversiteit etc etc. De 17 Global Goals lezen als een goed verkiezingsprogramma van een partij die nog moet worden opgericht. Met een duidelijk afgebakend 15-jarig tijdspad.

Het zijn ambitieuze doelen waarbij de gezamenlijke inzet is vereist van zowel centrale als decentrale overheden, het bedrijfsleven, NGO’s en individuen. De doelen leven nu nog vooral binnen de VN, maar een wereldwijde campagne moet ze meer bekendheid geven. Iedereen kan daar een bijdrage aan leveren. Interessant wordt het vooral om te zien wie leiderschap gaat tonen en wie welke rol op zich neemt bij het realiseren ervan. Want als organisatie, overheid en bedrijf anno 2015 kun je er niet omheen om in je beleid een verbinding te leggen met een of liefst meerdere van deze doelen. Hopelijk sluit een grote groep actieve burgers zich hier snel bij aan.

Zelf voel ik me het meest betrokken bij de doelstelling duurzame consumptie en productie. Ik zie in het veranderen van consumentengedrag een enorme uitdaging waarmee duurzame ontwikkelingen kunnen worden versneld. Een belangrijke uitwerking van Goal #12 is om in 2030 te zorgen dat mensen overal ter wereld gaan beschikken over relevante informatie en awareness voor duurzame ontwikkeling en een levensstijl in harmonie met de natuur. Ga er maar aan staan. Hele generaties in Nederland (en daarbuiten natuurlijk) moeten worden geïnformeerd over de duurzame keuzes die zij als consument en burger (nu al) kunnen maken. En bedrijven zullen moeten uitleggen waar zij staan in de keten. Het effect zal een toenemende vraag om transparantie worden; wat zit er in ons voedsel, waar komt onze kleding vandaan, waar wordt ons geld in belegd en welke energie verstoken we.

Global Goal 12

Bedrijven die niet verduurzamen komen hier niet meer mee weg
Externe factoren zullen de komende jaren voor veel sectoren steeds meer interne werkelijkheid worden. Financiële beslissingen en investeringen kunnen niet langer los worden gezien van de onvermijdelijke trend die wordt ingezet. Investeerders in bedrijven die verzaken maatregelen te nemen om grondstoffen beter te benutten, de keten te verduurzamen of een negatief effect hebben op de biodiversiteit zijn gewaarschuwd. Beleid en publieke opinie zal zich tegen deze bedrijven keren en de oude business case onrendabel maken. Energiebedrijven en investeerders in “oude energie” hebben hier nu al last van. Bedrijven die de kern van de eigen business verduurzamen hebben de toekomst. Het argument dat de klant er nog niet voor wil betalen is achterhaald en zal de komende jaren steeds valser klinken.

Laat je zien!
Maar bovenal is het een enorme kans voor bedrijven. De Global Goals bieden een gedeelde taal, ambitie en doelen. Bedrijven kunnen aan de hand van de Global Goals consistent en effectiever communiceren met hun stakeholders over hun impact en gedrag. En het wordt makkelijker om partners te vinden met een gedeelde doelstelling. De doelen zijn een belangrijke stip op de nabije horizon. Ze zullen worden gebruikt om publieke en private investeringen te richten op bedrijven die in staat zijn innovatieve oplossingen en echte veranderingen teweeg te brengen. De waarde van corporate sustainability en MVO zal enorm toenemen. Of het in Parijs nu wel of niet tot een akkoord komt. Het gaat bij deze doelen namelijk niet alleen om duurzaamheid; gezondheid, gelijkheid, veiligheid zijn net zo belangrijk. Bedrijven hebben baat bij goed opgeleide werknemers, een inclusieve arbeidsmarkt, gezonde, veilige, duurzame steden, transparante financiële systemen en niet-corrupte overheidsinstituties. Daar hoef je de grens niet voor over; dat is dagelijkse en lokale kost.

Achterblijvers hebben risico op juridische en reputatieschade
Het beleid in Nederland liep de laatste jaren op dit terrein zeker niet voorop. Onze poldermentaliteit liet te veel ruimte voor eigen interpretatie met een lage ambitie tot gevolg. De nieuwe Global Goals zullen handvatten worden voor de verwachtingen van uiteenlopende stakeholders. Toekomstig beleid op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau zal eraan getoetst worden. Bedrijven en organisaties die het eigen beleid in overeenstemming brengen met de Global Goals zullen hun betrokkenheid met consumenten, werknemers en de lokale community versterken en diegenen die dat niet doen lopen een toenemend risico op juridische en reputatieschade.

Hoe nu van Global Goals ook Local Goals te maken? Door ze vooral als Local Goals te gaan zien en ze mee te nemen in politieke besluitvorming en ondernemersbeleid. En laat die nieuwe politieke partij maar zitten, ik hoop dat de Goals richtinggevend gaan worden voor alle politieke partijen. Echter gaan we de echte impact pas zien als de Goals onderdeel worden van het beleid van het grotere en kleinere bedrijfsleven in Nederland en de keuzes die consumenten en burgers vandaag al kunnen maken. Duidelijke communicatie helpt hierbij. En om het voor iedereen makkelijk te maken zich aan de Goals te verbinden en elkaar te vinden hebben wij alvast per Goal een ‘Wij versterken’ visual gemaakt.

De 17 Global Goals van de Verenigde Naties:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitair voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Klimaatverandering tegengaan
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken