SDG Spotlight Report

Een SDG-spotlight report kan in Nederland de aandacht voor de 17 SDGs vergroten en impact op alle thema’s verbeteren

Inmiddels zijn we bijna 3 jaar onderweg om de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling uit te voeren (17 SDGs). Veel mensen en organisaties kennen de doelen en zijn ermee aan de slag. In Nederland heeft deze internationale Agenda 2030 nog geen overtuigende en centrale plek gekregen. Daar willen wij graag verandering in brengen en hebben daarbij jouw inbreng nodig. Wij willen een nog bredere groep organisaties en mensen inspireren om van deze agenda een echte actie-agenda maken.

In verschillende landen wordt, naast de officiële landelijke rapportage, door het maatschappelijke middenveld en actieve burgers een alternatieve SDG-rapportage opgesteld, een zogeheten SDG-spotlight report. Ook wordt er elk jaar 1 gezamenlijk, Europees en ook mondiaal SDG-Spotlight report gemaakt. Hierin wordt vanuit het perspectief van de samenleving gekeken of er voldoende impact wordt gerealiseerd op de wereldwijde SDG-agenda. Vanuit deze analyse worden aanbevelingen gedaan. In Nederland bestaat een dergelijke samenwerking nog niet. Deze willen wij graag verkennen. De Global Goals Accelerator coördineert een eerste pilot, en werkt hierin samen met Earth Charter, Worldconnectors en mogelijk andere partners. De Global Goals Accelerator is een gelegenheidscoalitie van professionals en organisaties die ieder op eigen manier gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het realiseren van de 17 SDGs.

Waarom een SDG-spotlight report NL?

De rijksoverheid brengt – samen met decentrale overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, en jongerenorganisaties – jaarlijks een rapport uit aan de Tweede Kamer over de voortgang met de doelen in Nederland, waarbij de focus ligt op de gepleegde inzet. Het rapport is getiteld Nederland ontwikkelt Duurzaam. Het CBS doet jaarlijks een trendmetingvan de voortgang op de afgesproken indicatoren. Nederland geeft hiermee invulling aan het commitment om jaarlijks verantwoording af te leggen. Bij een dergelijke rapportage is het onvermijdelijk een selectie te maken van relevante ontwikkelingen. Van belang is hoe deze selectie plaatsvindt. Wat wordt wel vermeld, wat niet en waarom? En bovenal wat wordt er vervolgens mee gedaan.

Samen naar een grotere rol voor Nederland

Het wereldwijde SDG-Spotlight report is bijzonder kritisch en roept de internationale gemeenschap op om overal de agenda 2030 met meer kracht te ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland zowel in eigen land als daarbuiten een grotere rol kan (en zou moeten) spelen in het behalen van de doelen. Via de het Nederlandse SDG-spotlight report willen we een bredere groep mensen en organisaties met elkaar laten reflecteren hoe er op andere manieren concrete invulling kan worden gegeven aan de doelen. Op dit moment zetten we de eerste stappen voor een pilot-rapportage. Hiervoor zoeken we graag de inbreng van professionals en deskundigen op de terreinen van de 17 doelen, in de vorm van een column of blog. Een prikkelende A4 waarin wordt beschreven waar we als Nederland staan vanuit het perspectief van de professional. We vragen een bijdrage op eigen titel, geen organisatie-standpunt. Thema’s die we daarbij graag willen belichten zijn:

  • wat doet Nederland in eigen land op het gebied van SDG 1-17 (specifieke SDGs kiezen)
  • en welke invloed hebben we internationaal (positief of juist negatief)
  • welke concrete sub-thema’s zijn cruciaal en zouden meer aandacht behoeven
  • welk beleid/ontwikkeling/hype staat haaks op het realiseren van deze SDG
  • welke acties zouden als eerste genomen moeten worden
  • wat heeft deze SDG nodig van andere SDGs , waar liggen raakvlakken
  • wat is een goed voorbeeld van samenwerking en vooruitgang

Hoe kun je meedoen

Wil je meewerken en een bijdrage schrijven voor dit rapport? Of kunnen we je  bellen om samen deze onderwerpen door te lopen? Neem contact op met het secretariaat via Roundtable@worldconnectors.nl

SDG-Actiondag

Op de SDG-Actiondag in het KIT op 25 september presenteren we voorbeelden van hoe in het buitenland met deze rapportages wordt omgegaan, presenteren we de eerste bevindingen en gaan we met elkaar in dialoog over wat de toegevoegde waarde van de Spotlight Reports voor NL kunnen zijn en hoe we daarbij kunnen samenwerken. Jullie zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en met elkaar in gesprek te gaan.

Global Goals Accelerator Spotlight Report Team

Ellen van Reesch, Alide Roerink (Earth Charter Nederland),Veronique Swinkels (Worldconnectors)

De contactpersoon voor deze werkgroep is Veronique Swinkels: v.swinkels@goforgood.nl