Het Lab Toekomstige Generaties

Het is een feit, met ingang van oktober 2018 is eindelijk het startschot gegeven voor de oprichting van het Lab voor Toekomstige Generaties. Dankzij financiering door enkele fondsen is de Werkgroep aan de slag als kwartiermaker. En dat is hard nodig. Op dit moment zijn de belangen van Toekomstige Generaties niet stevig verankerd in onze samenleving. En dat terwijl we allemaal in een wereld willen leven die er ook straks nog is voor de komende generaties. Het Lab Toekomstige Generaties heeft als doel hier een grote bijdrage aan te leveren, doe je mee?

‘Iedereen wil het goede voor toekomstige generaties’

Het Lab Toekomstige Generaties is er voor iedereen. Voor ieder persoon, iedere partij, publiek of privaat. Voor eenieder die voelt dat hij een voorvechter is voor toekomstige generaties of daar meer mee wilt. Voor eenieder die het doodnormaal vindt dat toekomstige generaties een stevig verankerde stem zouden moeten hebben in onze wereld. Voor die mensen is het Lab er, bijvoorbeeld als sparringpartner of als vrijplaats om te experimenteren, want dat is waar een Lab voor is.

Het Lab Toekomstige Generaties is in het leven geroepen om mensen en partijen te helpen met het zijn van die voorvechter voor Toekomstige Generaties. Zodat de belangen van deze generaties stevig verankerd raken in onze samenleving. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld door met de wetenschap samen te werken. Of bijvoorbeeld door een Toekomstraad in de wereld te zetten die partijen kan adviseren, door een waarnemend Ombudspersoon in staat te stellen een mening te vormen over casussen die toekomstige generaties aangaan. Ook helpen we bijvoorbeeld organisaties het gedachtegoed van toekomstige generaties écht in hun bedrijfsvoering te vervlechten.

De tijd waarin we nú leven vraagt meer dan ooit om samenwerking, verbinding, innovatie. Deze tijd vraagt van ons om van silo’s naar netwerk-werken en ketenwerken te gaan, dit Lab nodigt je daartoe uit.

Wil je meer weten over wat de verschillende functies van het Lab of hoe je aan kan sluiten? Of hoe je kan helpen toekomstige generaties te includeren in bijvoorbeeld je organisatie? Neem contact met ons op of lees hieronder verder.

Met dank aan
Dankzij de tomeloze inzet van de groep mensen achter het Lab, onder wie ook Earth Charter Vrienden, dankzij financiering van de Goldschmeding Foundation, Triodos Foundation en de Iona stichting, zal het Lab werkelijkheid worden. Zij maken het mogelijk met hun donaties, inzet van uren en expertise dat het Lab binnenkort gelanceerd kan worden. We zijn hiermee een grote stap dichterbij richting het verankeren van de belangen van Toekomstige Generaties. Daarnaast is dit Lab tot stand gekomen onder de vlag van Worldconnectors, dank ook aan alle leden en netwerkcontacten om dit Lab te starten, zie ook het onderdeel ontstaansgeschiedenis.

Missie Lab Toekomstige Generaties 2025
Het Lab heeft als missie om voor 2025 de belangen van toekomstige generaties en hun stem stevig verankerd in beslissingen van eenieder. Met eenieder bedoelen we de politiek, wetgevende macht, individuen, bedrijven, gemeentes etc.

Dit doen we met de volgende functies: Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, Toekomstraad, bekendheid Toekomstige Generaties, toekomst-wetenschappers, Toekomstige Generaties samenwerking.

Doelen & functies Lab Toekomstige Generaties

Ombudspersoon Toekomstige Generaties actief en verankerd in de wet
In landen als Israël, Wales en Finland bestaan er geformaliseerde Ombudspersonen of Instituties voor Toekomstige Generaties, verankerd in de wet. Het Lab zal deze functie tot het moment van verankering waarnemen. Jan van de Venis, mensenrechtenadvocaat en vice voorzitter van het internationale Netwerk van Instituties voor Toekomstige Generaties (NIFG), zal hierin het voortouw nemen, daarbij versterkt door de andere leden van het Lab Toekomstige Generaties.

Het Lab is er voor iedereen en daarom is het waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties er ook voor iedereen. Ieder persoon kan met vragen, kansen & klachten terecht als ze denken dat het toekomstige generaties raakt.

Actie
Na een conclusie van het Lab Toekomstige Generaties & waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties (ondersteund door de Toekomstraad) onderneemt het Lab actie. Door een oplossing voor te stellen aan de verschillende partijen. Het Lab voor Toekomstige Generaties wil er verder ook voor zorgen dat het recht op een duurzame en inclusieve samenleving en een schoon leefmilieu in de Nederlandse Grondwet wordt opgenomen.

Formatie & activatie Toekomstraad
De toekomstraad is een raad van mensen en is een vertegenwoordiging van toekomstige generaties en ziet erop toe dat inclusiviteit en duurzaamheid geborgd wordt. Verschillende dimensies van inclusiviteit en duurzaamheid worden vertegenwoordigd. De Toekomstraad werkt nauw samen met de Ombudspersoon. Deze Toekomstraad bevraagt en adviseert de Ombudspersoon bij de selectie van cases, stakeholders en bij het formuleren van uitspraken. Zo kan de Ombudspersoon zich laten helpen bij het écht duurzaam én inclusief te werk gaan.

Bekendheid Toekomstige Generaties
Het Lab voor Toekomstige Generaties streeft ernaar de bewustwording te vergroten in Nederland, ook wereldwijd, onder andere via het onderwijs en mediagerichte acties. In 2025 zal er een Prijs voor voorvechterschap Toekomstige Generaties worden uitgereikt. Deze prijs zal worden toegekend aan innovatieve personen en organisaties die zich inzetten voor een inclusieve en duurzame samenleving.

Wetenschap
Wetenschap is een belangrijke functie voor het Lab. In nauwe samenwerking met wetenschappers zal het Lab in 2025 zich een visie hebben gevormd op toekomstgericht onderzoek door verschillende disciplines in de wetenschap te verbinden. Ook zal deze functie van het Lab wetenschappers inzetten bij casussen van de Ombudspersoon Toekomstige Generaties en waar partijen in de samenleving advies willen op dit gebied.

Toekomstige Generaties samenwerking
Het Lab is er voor iedereen die zich voorvechter voelt van Toekomstige Generaties. Ook voor de partijen die nog niet begonnen zijn of juist meer willen, bijvoorbeeld het bedrijfsleven. We willen die graag aansteken met onze missie. Op deze groep mensen en partijen, publiek of privaat, richt deze functie zich. Hands onen met kennis en kunde aanwezig binnen en buiten het Lab helpen we beleid rondom toekomstige generaties vorm te geven. Bijvoorbeeld een workshop bij een organisatie of bijvoorbeeld een gemeente die het belang van Toekomstige Generaties in zijn strategie wil vervlechten.

Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties Jan van de Venis: ‘Wij willen dat er in 2025 bewustwording ten aanzien van de belangen van toekomstige generaties is bereikt bij de meerderheid van burgers, instituten, bedrijven, overheid en media in Nederland en wel op een zodanige wijze dat dit zichtbaar is in onomstreden, praktisch gedrag bij burgers, in toetsbare beleidsdoelen bij bedrijven en instituten en in regelgeving en beleidsafwegingen bij de overheid.’

Werkgroep Lab Toekomstige Generaties:

Alide
Christiaan
Eva
Ignaz
Jan
Jannet
Marga
Miranda
Lynn
Ties

Ontstaansgeschiedenis lab toekomstige generaties

Werkgroep LAB Toekomstige Generaties

  • Sinds 2014 is de Werkgroep Toekomstige Generaties actief, met actieve betrokkenheid van Worldconnectors en Earth Charter Vrienden. De Werkgroep Toekomstige Generaties zet zich in onze samenleving zo te beïnvloeden dat we voldoende rekening houden met de belangen van toekomstige generaties.

De werkgroep heeft zich de afgelopen jaren op de volgende activiteiten gericht: De Worldconnectors betrekken en oproepen om te ondersteunen: Een Nederlandse belangenbehartiger voor toekomstige generaties te creëren, namelijk een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties. Worldconnector Jan van de Venis treedt daarbij op als waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, daarbij terzijde gestaan door de andere leden van de Werkgroep;

  • Het fundamentele recht voor alle Nederlanders en toekomstige generaties op duurzame ontwikkeling en een gezond leefmilieu te erkennen.
  • Het adviseren aan bestaande instituten zodat zij voldoende rekening houden met de belangen van toekomstige generaties. Dit is gebaseerd op o.a. de oproep daartoe in het Earth Charter en de Sustainable Development Goals (met name SDG 16) en het Klimaatakkoord.
  • Een oproep aan politieke partijen om de belangen van toekomstige generaties mee te nemen in hun verkiezingsprogramma’s (TK2017) en in hun besluitvorming daarna.
  • Deelname aan het internationale netwerk  “NIFG’Onderzoek naar rechtspraak, wetgeving en praktijk die de belangen van toekomstige generaties schaden of juist ondersteunen.
  • Het doorverwijzen van klachten, met betrekking tot de belangen, behoeften en rechten van toekomstige generaties, naar relevante instanties die deze klachten kunnen oppakken.

De Werkgroep probeert te bewerkstelligen dat we niet alleen in woord, maar juist in de praktijk, handelen alsof we de Aarde in bruikleen hebben van toekomstige generaties, zodat Nederland en Nederlanders een betere en mooiere wereld doorgeven. Lees hier het Background Paper Ombudspersoon Toekomstige Generaties en de two-pager over het thema.

De Werkgroep heeft ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van een financieringsplan voor de oprichting van een LAB Toekomstige Generaties, waarin de waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties én een Toekomstraad belangrijke functies vervullen. Dankzij de toezegging van enkele fondsen is de Werkgroep met ingang van oktober 2018 aan de slag als kwartiermaker voor het LAB Toekomstige Generaties.

Voorzitter WG Lab Toekomstige Generaties:    Jan van de Venis
Projectleider: Alide Roerink

Contact:         Jan[at]JustLaw.nl ; alideroerink[at]earthcharter.org;
Twitter:         @JanvandeVenis ; @OmbudsToekomst
Facebook:     Ombudspersoon Toekomstige Generaties

Tot slot
Wij zijn verbonden. Met de generaties voor ons. Met onze familie, vrienden en netwerken nu. En met toekomstige generaties: onze kinderen, kleinkinderen, en ga zo maar door. Toekomstige generaties zijn onze medemensen nog geboren zullen worden, maar ook kinderen en jongeren. Zij die nog niet op machtsposities in onze samenleving zitten. Zij zijn lid van een generatie wiens stem daarom niet of onvoldoende wordt gehoord. Zij zijn de toekomst.

In alles wat we nu doen, beïnvloeden we het welzijn van toekomstige generaties. Hun kansen, hun natuur, hun geluk. Wij dragen daarom de verantwoordelijkheid om hun belangen, behoeften en rechten in acht te nemen. De Nederlandse samenleving en politiek is op dit moment te veel ingericht op de korte termijn en houdt onvoldoende rekening met effecten op lange en zeer lange termijn. Dit terwijl wij een erfenis creëren, die toekomstige generaties niet kunnen weigeren.