ANBI gegevens

ANBI gegevens
Om de ANBI status te verkrijgen moet een organisatie vanaf 1 januari 2014 haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. Hiermee overeenstemmend publiceren wij hier de vereiste informatie of verwijzingen naar de plaats op de website waar deze informatie staat.

  • Naam instelling: Vereniging Worldconnectors
  • RSIN: 854475096
  • Contact gegevens instelling: De contactgegevens van de Vereniging zijn hier te vinden
  • Bestuurssamenstelling: Informatie over de bestuurssamenstelling is hier te vinden
  • Statuten: De statuten kunnen hier worden gevonden

Doelstelling
De Worldconnectors vormen een netwerk van opinieleiders uit de politiek, media, overheid, wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, inclusief jongeren en spirituele leiders, die vanuit deze verschillende perspectieven nieuwe strategieën voor en visies op internationale vraagstukken ontwikkelen. De Worldconnectors streven naar een open, tolerant, optimistisch en proactief Nederland dat zich als een mondiale speler opstelt, in al haar diversiteit. Gezamenlijk komen zij daardoor tot nieuwe visies en uitvoerbare initiatieven die oplossing bieden voor internationale problematiek. Het Worldconnectors netwerk wordt ingezet om verschillende spelers in de Nederlandse maatschappij te informeren en te betrekken in het opzetten van impactvolle projecten. De visie en het werk van de Worldconnectors zijn gebaseerd op de VN Millenniumverklaring – de grondslag voor de Millennium Development Goals (2000) en de Global Goals (2015) – en het Earth Charter.

Hoofdlijnen Beleidsplan 2017
In jaar 2015 hebben de Worldconnectors de overstap gemaakt van een informeel netwerk, dat werd ondersteund door een beperkt aantal dragende organisaties, naar een Vereniging die primair gedragen wordt door de leden. Die overgang is goed verlopen. Desalniettemin blijft het zeker stellen van de continuïteit van een kleine Vereniging met eigenstandige financiële middelen een belangrijke uitdaging. Daarbij is het blijven werken aan een levendige Vereniging met een groeiend aantal leden een belangrijke opdracht voor 2017.

In het jaarplan 2017 van de Vereniging Worldconnectors wordt uitgebreider beschreven met welke activiteiten de Vereniging Worldconnectors haar doelen wil realiseren en hoe het netwerk een financieel gezonde en eigenstandige organisatie blijft. Hieronder volgt een beknopte weergave van de hoofdlijnen van het jaarplan voor 2017.

De Vereniging Worldconnectors is een open ‘meeting of minds’ die uitstijgt boven sectoren en generaties. In 2017 zal de Vereniging doorgaan met het organiseren van bijeenkomsten en debatten, het publiceren van weloverwogen aanbevelingen en opiniestukken en het ontplooien en faciliteren van concrete initiatieven. Soms doet de Vereniging dat op verzoek, maar vaker nog op eigen initiatief van de leden. Verder wordt er in 2017 actief nagedacht over de toekomst van de vereniging met betrekking tot financiën, leden en werkgroepen. Leden kunnen nieuwe werkgroepen in het leven roepen. In 2017 zijn werkgroepen actief op een tweetal thema’s:

  • Toekomstige Generaties
  • SDG Food Partnership

De Worldconnectors streven er ook in 2017 naar anderen bij hun werk te betrekken. De ‘convening power’ van leden van het netwerk is onverminderd groot: belangrijke spelers komen relatief gemakkelijk om tafel. Het Charter over de Post 2015-agenda en de Global Goals dat onder auspiciën van de Worldconnectors in september 2014 is ondertekend, is een goed voorbeeld. De Vereniging wil maximaal haar potentieel benutten om op een concreet inhoudelijk thema organisaties, sectoren en perspectieven met elkaar te verbinden – zo doet de Vereniging immers haar naam eer aan.

Uiteraard kan en wil de Vereniging niet alles zelf (blijven) doen. Het succes van True Price en de 1%Club is een goed voorbeeld van hoe het netwerk een effectieve rol kan spelen bij het initiëren en helpen ontwikkelen van concrete initiatieven. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het smeden van een alliantie, participeren in concrete projecten, bieden van coaching door leden en faciliteren van een initiatief. Het bestuur van de Vereniging speelt daarbij graag een actieve rol. De bewezen ‘incubator’-functie zal in 2017 verder worden ontwikkeld, de leden worden aangemoedigd om initiatieven aan te dragen en te ontplooien, en vanuit hun eigen expertise de initiatieven van anderen te ondersteunen.

Activiteiten

Round Tables
Het hart van het netwerk wordt gevormd door ontmoetingen en de uitwisseling van ideeën met collega-Worldconnectors. Dat kan via de Ronde Tafel of Round Table-bijeenkomsten (ongeveer vier per jaar), die door het bestuur en de coördinator worden geïnitieerd en waarin de leden op de hoogte worden gehouden van de diverse activiteiten. Daarnaast kunnen additionele bijeenkomsten, op initiatief van de leden,  worden georganiseerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, om een bijdrage te leveren aan de ambities van Worldconnectors.

Werkgroepen
Op initiatief van individuele leden kunnen thematische werkgroepen in het leven worden geroepen. De werkgroep bepaalt hoe aan een thema invulling wordt gegeven. Leden van de werkgroepen komen met regelmaat bijeen om de voortgang van activiteiten te bespreken. Vanuit  werkgroepen zijn vernieuwende initiatieven en organisaties opgezet die zich al dan niet zelfstandig door hebben ontwikkeld. De Werkgroep  Green Economy heeft geleid tot het duurzaamheid initiatief True Price. De Werkgroep Post-2015 organiseerde op 29 september 2014 in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, DSM, True Price en NCDO, een bijeenkomst omtrent de Post-2015 Agenda. Tijdens dit event tekenden 60 organisaties het Post-2015 Charter, waaronder AkzoNobel, Unilever, Oxfam, Hivos, Triodos en Global Compact. In 2015 heeft de Werkgroep Post-2015 in samenwerking met haar partners en ondertekenaars van het Charter, een aantal partnerschappen rond de Global Goals gevormd.

Dis op Dinsdag
De Dis op Dinsdag is een bijeenkomst waarbij een zeer kleine groep mensen, onder het genot van een goede maaltijd en geïnspireerd door enkele (externe) inleiders, met elkaar de discussie aangaan over een actueel onderwerp. Het onderwerp wordt aangedragen door de leden zelf en de bijeenkomst vindt plaats bij een van de leden thuis. De deelnemers dragen de kosten. Een Dis op Dinsdag kan aanzet zijn voor een nieuwe werkgroep, maar dat hoeft niet.

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding of vacatiegelden. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De Worldconnectors worden ondersteund door een zeer kleine, maar slagvaardige staf, bestaande uit een coördinator met een of enkel stagiairs en/of vrijwilligers. De bezoldiging van de medewerkers geschied volgens de CAO van het Koninklijk Instituut van de Tropen. Alle financiële middelen (100%) geschonken aan de Vereniging Worldconnectors worden gebruikt voor de kerntaken. De Vereniging streeft niet naar winst en er worden geen kosten gemaakt voor fondsenwerving. De fondsenwerving die plaats vindt wordt door bestuursleden in hun vrije tijd uitgevoerd. Momenteel wordt er geen geld besteed aan financiële diensten door derde partijen.

Prognose Inkomsten & Bestedingen 2017 
De Vereniging Worldconnectors verwacht in 2017 circa €79.000 aan inkomsten te generen, grotendeels uit contributies en ledenbijdragen (circa €42.000), maar ook via schenkingen van enkele partnerorganisaties (circa €30.000). Naast deze schenkingen zijn er ook leden en partners die in natura bijdragen, bijvoorbeeld door medewerkers voor activiteiten beschikbaar te stellen of door bijeenkomsten te hosten. De Vereniging verwacht in 2017 circa €78.000 uit te geven. Een groot deel hiervan wordt besteed aan de parttime coördinator en onkostenvergoedingen voor stagiair(e)s (circa €58.000). De overige uitgaven zijn voor kantoorkosten (circa €3.000) en voor bijeenkomsten (circa €7.000).

Jaarverslag 2016
Het jaarsverslag 2016 bestrijkt de periode december 2015 tot en met december 2016 en bevat ook een financiële verantwoording. Het jaarverslag 2016 is hier te vinden.

Hoe kunt u ons steunen?
De Vereniging Worldconnectors wordt in belangrijke mate gefinancierd door haar leden of door bijdragen van de organisaties waaraan onze leden zijn verbonden. Deze contributies maken het mogelijk om een klein bureau overeind te houden, wat zorgdraagt voor continuïteit. Extra giften zijn zeer welkom en maken het bijvoorbeeld mogelijk om meer activiteiten op het gebied van communicatie te realiseren. Binnen de werkgroepen van de Worldconnectors worden met regelmaat projecten georganiseerd, doorgaans in samenwerking met uiteenlopende partners. Daarbij worden de kosten gedeeld. Ook voor deze projecten zijn extra giften zeer welkom.

Mocht u willen bijdragen (financieel of ‘in kind’) aan de Vereniging of aan specifieke projecten van de Worldconnectors, dan kunt u contact opnemen met Coördinator Sander van ’t Foort.